Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Treatment of Otomycosis in Ears with Tympanic Membrane Perforation is Easier with Paper Patch

1.

Department of Otorhinolaryngology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 182-186
DOI: 10.5152/tao.2019.4384
Read: 1064 Downloads: 247 Published: 31 December 2019

Objective: To assess the effectiveness of paper patch closure of tympanic membrane perforation in patients with otomycosis and tympanic membrane perforation.

Methods: Fifty-six otomycosis patients with central tympanic membrane perforations were included in the study. Patients were randomized into two groups as patched (PG) and non-patched (NPG) groups. In both groups, Castellani’s solution was applied to the external auditory canal. In PG patients, the perforated tympanic membrane was covered with carbon paper patch soaked in Castellani’s solution to reduce ear canal humidity and to prevent fungi from passing from the ear canal to the middle ear mucosa. Paper patch was not used in NPG patients.

Results: There were statistically significant differences between the two groups in terms of severity scores in the first, second, third, fourth and sixth weeks of admission (p=0.004, p=0.018, p=0.001, p=0.009, and p<0.001, respectively). Time to complete recovery was statistically shorter in PG patients (p<0.001). Disease recurrence was statistically less among PG patients compared to NPG patients (p=0.025).

Conclusion: Closing of perforation with paper patch and topical application of Castellani’s solution was found to be an effective and safe method. The method eliminated otomycosis in a shorter period and reduced recurrence rate in patients with eardrum perforation.

 


 

Amaç: Kulak zarı perfore olan otomikozlu hastalarda perforasyonun kâğıt yama ile kapatılmasının etkinliğini araştırmak.

Yöntemler: Çalışmaya kulak zarı delik ve otomikozu olan 56 hasta alındı. Hastalar kâğıt yama uygulanan ve uygulanmayanlar olarak rastgele iki gruba ayrıldı. İki grupta da hastalar, dış kulak yollarına (DKY) Castellani solüsyonu uygulanarak tedavi edildi. Kâğıt yama uygulanan gruptaki hastaların DKY’deki nemi azaltmak, enfeksiyonun orta kulakla ilişkisini kesmek amacıyla kulak zarı perforasyonu, Castellani solüsyonuna batırılmış karbon kâğıdı ile kapatıldı. Yama uygulanmayan grupta perforasyon kâğıt ile kapatılmadı.

Bulgular: Hastalığın şiddet dereceleri dikkate alındığında, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, ve altıncı haftalarda yapılan muayenelerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (sırasıyla p=0,004, p=0,018, p=0,001, p=0,009, ve p<0,001). Yama uygulanan grupta hastaların tam düzelme süreleri anlamlı olarak daha kısaydı (p<0,001). Yama uygulanan gruptaki hastalarda hastalığı tekrarlayan hasta sayısı yama uygulanmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azdı (p=0,025).

Sonuç: Kulak zarı perfore olan otomikozlu hastalar, kulak zarı perforasyonu kâğıt yama ile kapatıldıktan sonra DKY’ye Castellani solüsyonu sürülerek etkili ve güvenli şekilde tedavi edilebilirler. Bu tedavi ile kulak zarı perfore olan otomikozlu hastalar tam ve daha kısa sürede tedavi edilebilir.

Cite this article as: Görür K, İsmi O, Özcan C, Vayısoğlu Y. Treatment of Otomycosis in Ears with Tympanic Membrane Perforation is Easier with Paper Patch. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 182-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474