Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Transcanal Endoscopic Type 1 Cartilage Tympanoplasty in Children

1.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 197-200
DOI: 10.5152/tao.2019.4515
Read: 1092 Downloads: 226 Published: 31 December 2019

Objective: Transcanal endoscopic type 1 tympanoplasty is a minimally invasive procedure that enables better visualization of deep and narrow spaces compared to conventional microscopic methods. In our study, we aimed to evaluate air-bone gap difference, graft success, and hearing gain according to the perforation size and location in pediatric patients who underwent transcanal endoscopic type 1 cartilage tympanoplasty.

Methods: Fifty pediatric patients who underwent transcanal endoscopic type 1 cartilage tympanoplasty for chronic otitis media were included in the study. Tragal cartilage grafts were used in all patients. Air conduction pure tone audiometry hearing results (500, 1000, 2000, and 4000 Hz), mean air-bone gap levels, operating times, postoperative gap closure, and graft success rates were evaluated.

Results: Mean operating time was 43.34±8.56 minutes. Overall graft success was 94% (47/50). Mean hearing levels at all frequencies (500, 1000, 2000, and 4000 Hz) were found to have significantly improved after the operation (p<0.001). Mean preoperative air conduction pure tone threshold and mean air–bone gap had statistically significantly improved by the 6th postoperative month (p<0.001).

Conclusion: Transcanal endoscopic type 1 cartilage tympanoplasty was found to be a minimally traumatic, easy and safe method with a low complication rate. In pediatric patients, this method allows for high rates of anatomic and functional recovery with optimal surgery time regardless of the location and the size of the perforation.

 


 

Amaç: Transkanal endoskopi eşliğinde uygulanan tip 1 timpanoplasti, konvansiyonel mikroskopik yönteme kıyasla derin ve dar boşlukların görülmesine olanak sağlayan, minimal invaziv ve çocuklar için de güvenle uygulanabilen bir girişimdir. Biz de çalışmamızda transkanal endoskopik tip 1 kartilaj timpanoplasti uyguladığımız çocuk hastalarda, perforasyonun büyüklüğüne ve yerine göre hava-kemik açıklığı farkı, greft başarısı ve işitme kazancını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya kronik otitis media nedeniyle transkanal endoskopik tip 1 kartilaj timpanoplasti uygulanan toplam 50 çocuk hasta dâhil edildi. Hastaların tamamında tragal kartilaj greft kullanıldı. Hastalarda perforasyon yeri ve büyüklüğü, operasyon süresi, operasyon öncesi ve sonrası 6. ayda hava yolu saf ses odyometri işitme sonuçları (500, 1000, 2000, 4000 Hz) ve ortalama hava-kemik açıklığı değerlendirmesi yanında postoperatif açıklığın kapanması ve greft başarı oranları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda ortalama operasyon süresi 43,34±8,56 dakika bulundu. Toplam greft başarısı %94 (47/50) olarak tespit edildi. Operasyon sonrası tüm frekanslarda (500, 1000, 2000, 4000 Hz) ortalama işitme düzeylerinde anlamlı düzelme saptandı (p<0,001). Benzer şekilde, preoperatif hava yolu saf ses ortalaması ve ortalama açıklık değerinin, ameliyat sonrası 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı izlendi (p<0,001).

Sonuç: Çalışmamızda transkanal endoskopik tip 1 kartilaj timpanoplastinin yönteminin çocuk hastalarda güvenilir, kolay ve minimal travmatik bir yöntem olduğu görüldü. Bu yöntem çocuk hastalarda perforasyonun yeri ve büyüklüğünden bağımsız olarak optimal cerrahi sürede yüksek oranlarda anatomik ve fonksiyonel iyileşmeye olanak sağlayabilir.

Cite this article as: Özdemir D, Özgür A, Akgül G, Çelebi M, Mehel DM, Aydemir S, et al. Transcanal Endoscopic Type 1 Cartilage Tympanoplasty in Children. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 197-200.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474