Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Factors Affecting Optimal Titration Pressure of Continuous Positive Airway Pressure Device in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

1.

Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Acıbadem University Atakent Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Chest Diseases, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 80-86
DOI: 10.5152/tao.2020.4947
Read: 328 Downloads: 164 Published: 10 July 2020

Objective: To assess the effects of anatomical, clinical parameters, and pulmonary respiratory function on the therapeutic titration pressure of continuous pos­itive airway pressure (CPAP) device in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).

Methods: The study comprised 41 OSAS patients whose optimum CPAP titration pressures were measured. Each patient underwent an otorhinolaryngologic and thoracic examination, and data was recorded for height, weight, body mass index, neck-waist circumferences, Mallampati classification, tonsillar hypertrophy, hypopharyngeal collapse, soft palate-tongue base obstruction scores, peak nasal inspiratory flow and acoustic rhinometry measures, and CPAP device therapeutic pressures. Forced vital capacity, forced expiratory volume, FEV1/FVC ratio and peak expiratory flow values were noted.

Results: Median CPAP optimal pressure cut-off value was determined as 9 mmH2O. Statistical analysis was made in two groups as CPAP titration optimal pressure ≤9 and >9 mmH2O. In the optimal pressure >9 group, neck and waist circumferences, hypopharyngeal collapse score, retropalatal and retrolingual lateral wall collapse scores were significantly higher (p<0.05). In multivariate and univariate model analysis, neck and waist circumferences, hypopharyngeal collapse score, retropalatal and retrolingual lateral wall collapse scores were observed to be significant in predicting high and low pressures in univariate model.

Conclusion: For the prediction of optimal CPAP titration pressure in OSAS treatment, wide neck and waist circumferences, high hypopharyngeal collapse score and retropalatal and retrolingual lateral wall collapse grades may be determinative.

 


 

Amaç: Sürekli pozitif havayolu basıncı (SPHP) cihazı ile tedavi edilen tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) hastalarında; anatomik faktörlerin, klinik parametrelerin ve akciğer solunum fonksiyonunun, SPHP tedavi edici titrasyon basıncına etkilerini araştırmak.

Gereç ve Yöntemler: SPHP titrasyonu yapılarak optimum titrasyon basınçları belirlenen 41 TUAS hastası çalışmaya alındı. Hastaların kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları muayenesi sonrası boy-kilo, vücut kitle indeksi, boyun-bel çevresi ölçümü, Mallampati skorlaması, tonsil hipertrofisi ve hipofarengeal kollaps skorlaması, yumuşak damak-dil kökü kollaps skorlaması, tepe nazal inspiratuvar akım ölçümü, akustik rinometri ve solunum fonksiyon testleri yapılıp, SPHP tedavi edici titrasyon basınçları kaydedildi.

Bulgular: SPHP medyan optimal titrasyon basıncı 9 mmH2O olarak saptandı. SPHP optimal basıncı >9 olan grupta boyun çevresi, bel çevresi, hipofarengeal kollaps skoru, retropalatal ve retrolingual lateral duvar kollaps skoru CPAP optimal basıncı ≤9 olan gruba göre anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti. Çok değişkenli ve tek değişkenli model analizinde yüksek ve düşük optimal titrasyon basıncını öngörmede tek değişkenli modelde boyun çevresi, bel çevresi, hipofarengeal kollaps skoru, retropalatal ve retrolingual lateral duvar kollaps skoru değerlerinin anlamlı etkinliği gözlendi.

Sonuç: TUAS tanısı ile SPHP kullanılacak hastaların optimal SPHP basınç değerlerinin tahmin edilmesinde hastaların boyun çevresi, bel çevresi, yüksek hipofarengeal darlık skoru, yumuşak damak ve dil kökündeki lateral-lateral kollaps derecesi etkili görüldü.

 

Cite this article as: Kırgezen T, Bilici S, Çakır M, Ceyran Ö, Chasan M, Yiğit Ö. Factors Affecting Optimal Titration Pressure of Continuous Positive Airway Pressure Device in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 80-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474