Research Article

Tinnitusu olan hastalarda A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi

10.2399/tao.08.ep008

  • Serpil Mungan
  • Günay Kırkım
  • Bülent Şerbetçioğlu
  • Selim Uzunoğlu

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):269-272

ÖZET

Amaç:

Tinnitus hastanın yaşamını tehdit eden bir hastalığın ilk veya en bariz belirtisi olmasa da oluşturduğu psikolojik etkileriyle hastanın ve dolaylı olarak aile fertlerinin yaşam kalitelerini ciddi biçimde etkileyebilir. Amaç, tinnitusu olan kişilerde hangi tip davranış özelliğinin görüldüğü ve bireyin öfke duygusunu ifade veya kontrol etme biçimlerindeki düzeylerini belirlemektir.

Yöntem:

Kliniğimize 6 aydır çınlama yakınmasıyla başvuran, 20-75 yaş aralığında 100, kontrol grubu olarak sağlık problemi olmayan, 40-55 yaş aralığında 330 olgu incelendi. Araştırma öncesinde DEÜTF Etik Kurul onayı alındı. Tinnitus yakınma-lı hastalara KBB muayenesi, saf ses ve konuşma odyometrisi, akustik immitansmetri, tinnitus frekansı ve şiddetinin yanısıra STAXI-2 Öfke Analizi Ölçeği uygulandı. Olguların hangi tip davranış özelliği gösterdiği, ERCTA ölçeği ile öfke profilleri de STAXI-2'nin Türkçe sürümü kullanılarak analiz edildi. Çalışma ve kontrol grubu, davranış özelliğine göre alt gruplara ayrıştırılarak, öfke profilleri açısından farklılık gösterip göstermedikleri tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirildi. Birbirinden farklı davranış özelliği gösteren grupların STAXI-2 öfke bileşenlerinin karşılaştırılmasında ANOVA ve post hoc test (Stu-dent-Newman-Keuls) kullanıldı.

Bulgular ve Sonuç:

Karşılaştırmaların sonucunda (a) p<0.001 değeri elde edildiğinde farkların anlamlı olduğuna karar verildi. Sürekli olumsuz dürtüler, hırs, zamana karşı ve kendiyle yarış, hayatı sayılarla ölçmek gibi özellikleri olan ve riskli hastalıkları davet eden A Tipi davranış özelliği tinnitus yakınmalı hastalarda baskın durumdadır. Ancak bu iki grubun öfke bileşenleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Tinnitusu olan bireylerde öfke bileşenlerinden öfkenin şiddeti ve sıklığının ölçümlendiği (S-Anger), durumsal öfke indeksi en yüksek bulunmuştur.