Research Article

Taze kadavrada n. laringeus inferior disseksiyonu

10.2399/tao.08.ss056

  • Özlem Saatçi
  • Mehmet Külekçi
  • Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
  • İbrahim Üzün

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):185-189

ÖZET

Amaç:

Ülkemizde son on yılda KBB Baş ve Boyun Cerrahisi hekimleri haklı olarak tiroid hastalıkları ve cerrahisine daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Bu alanda bilimsel çalışmalar ve cerrahi yeterlilik için eğitim, olumsuzlukları ve cerrahi komplikasyonları azaltacaktır. Biz de bu ihtiyaca yanıt vereceğini düşündüğümüz bir çalışma gerçekleştirdik.

Yöntem:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığından izin alındıktan sonra postmortem n. vagus ve n. laringeus inferior disseksiyonu yapılarak bu sinir trasesi ve larenkse giriş komşulukları çalışılmıştır. Çalışmamızda ölüm sebebi baş-boyun travması, ası ya da boyna ait patoloji olmayan 10 taze kadavrada 20 rekürren sinir diseksiyonu gerçekleştirilmiştir. Omuz altı destek ile baş 135 derece ekstansiyona getirilmiş taze kadavrada otopsi kurallarına uygun olarak mentumdan pelvise kadar inen vertikal insizyondan girilerek SCM ve strep kaslar laterale ekarte edilerek tiroid, trakea, karotis kommunis, sağda subklavian arter ve solda arcus aorta ortaya konulmuştur.

Bulgular:

NLI; sağda ve solda n. vagustan ayrıldığı noktadan itibaren diseke edilerek trakea, karotis kommunis ve inferior ti-roidal arter ile ilişkisi ve cerrahi sahası içinde NLl'un aranacağı bölgenin topografik anatomisi ortaya konularak, Sony T50 dijital fotograf makinasi ile dokümante edilmiştir.

Sonuç:

Topografik anatomi bilgisi gerçek anlamda ancak kadavra diseksiyonlarıyla elde edilebilmektedir. Bu tip anatomik çalişmalar hem cerrahın kendisine olan güvenine, hem de ameliyatın başarısını katkıda bulunacaktır. Bu çalışmanın kadavra disseksiyonu ve tiroid cerrahisi yapacak hekimlere ışık tutacağını umuyoruz.