Research Article

Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-arjinin metil ester’in etkisi

10.2399/tao.08.ss009

  • Ersoy Doğan
  • Taner Kemal Erdağ
  • Sülen Sarıoğlu
  • Mustafa Cenk Ecevit
  • Ahmet Ömer İkiz
  • Enis Alpin Güneri

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):155-160

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada, miringotomi yapılan ratlara intraperitone-al ve topikal olarak uygulanan N-nitro L-arjinin metil ester'in (L-NAME) kulak zarı perforasyonu iyileşmesi ve miringoskleroz gelişimi üzerine olan etkileri incelenmiştir.

Yöntem:

Çalışmamızda 20 adet Wistar rat kullanılmıştır. Yapılan otomikroskopik bakıda sağlıklı timpanik membrana sahip olduğu görülen 20 rata bilateral miringotomi yapıldıktan sonra, hayvanlar her grupta beş rat olacak şekilde rastgele dört gruba ayrılmışlardır. Birinci gruptaki beş rat tedavisiz bırakılmıştır. ikinci grupta ise 10 mikrolitre serum fizyolojik emdirilmiş gelfoam, miringotomiden hemen sonra, miringotomi sonrası 12. saatte ve 24. saatte olmak üzere üç kez her iki timpanik membrandaki perforasyon üzerine yerleştirilmiştir. Üçüncü grupta, 10 mikrolitre (100 mg/ml) L-NAME emdirilmiş gelfoam miringotomiden hemen sonra, miringotomi sonrası 12. saatte ve 24. saatte her iki timpanik membrandaki perforasyon üzerine yerleştirilerek uygulanmıştır. Dördüncü grupta bulunan beş rata ise 10 mg/kg (5 mg/ml) dozundaki L-NAME miringotomiden hemen sonra, miringotomi sonrası 12. saatte ve 24. saatte intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Ondört günlük iyileşme periyodu sonrasında yapılan otomikroskopik miringoskleroz değerlendirmesinin ardından, hayvanlar sakrifiye edilerek histopatolojik inceleme amacıyla timpanik membranları çıkarılmıştır. Yapılan histopatolojik değerlendirmede, Hematok-silen-Eozin ve Van Gieson ile boyanan kesitler ışık mikroskopu altında incelenerek inflamasyon skorlaması, timpanik mem-bran kalınlığı ölçümü ve miringoskleroz skorlaması yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, topikal ve intraperitoneal olarak uygulanan L-NAME'nin, yapılan miringo-tomiye cevap olarak ortaya çıkan inflamasyonu istatistiksel olarak anlamlı derecede azalttığı görülmüştür (p<0.05). Histopatolojik miringoskleroz dikkate alındığında, topikal ve intraperitoneal olarak uygulanan L-NAME'nin miringosklerozu, tedavisiz bırakılan ve topikal serum fizyolojik uygulanan gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir (p<0.05). Topikal ve intraperitoneal L-NAME uygulanan gruplardaki ortalama timpanik membran kalınlığının, tedavisiz bırakılan ve topikal serum fizyolojik uygulanan gruplara göre istatistiksel anlamlı olarak düşük düzeyde kaldığı görülmüştür (p<0.05).

Sonuç:

Çalışmamızda, L-NAME'nin diğer dokularda gösterilen antiinflamatuar ve antifibrotik davranışını, timpanik membran dokusundaki yara iyileşme sürecinde de sergilediği ortaya konmuştur. Bu etkileriyle rat timpanik membranında miringoskleroz gelişimini önlediğini göstermiş olduğumuz L-NAME, miringotomi yapılması ya da ventilasyon tüpü uygulaması sonrası görülebilen miringosklerozun önlenmesinde iyi bir tedavi alternatifi olabilir.