Research Article

Metabolik X sendromlu hastalarda uzun dönemde yüksek frekans odyometri sonuçları

10.2399/tao.08.bp034

  • A. Sezim Şişman
  • Ümit Taşkın
  • Özgür Yiğit
  • Zeynep Alkan Çakır
  • Mustafa Boz
  • Zeynep Gence Güneş

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):249-253

ÖZET

Amaç:

Metabolik X sendromu insülin direnci sendromu veya sendrom x olarak da adlandırılmaktadır ve hiperlipidemi, hi-perglisemi, artmış vücut kitle indeksi ile karakterize sistemik metabolik bir hastalıktır. Esas problem vücuttaki glukoz ve insülin dengesinin bozulmasına bağlı kan yağlarında artış, bel çevresinde genişlemenin ön planda olduğu kilo artışı, kan basıncı yüksekliği ve glukoz dengesizliğinin görüldüğü, birçok organda hasara neden olan toplumda sık görülen ve sıklığı artan bir hastalıktır. Vasküler yapılara da hasar verdiği düşünülerek işitme organında da hasara neden olabilir. Sistemik hastalıklar hiperlipidemi, hiperglisemi, hipertansiyonun tek başına işitme organını etkileyebileceği üzerine çalışmalar vardır fakat Metabolik sendrom X ile ilgili çok sınırlı çalışmalar vardır. Bizde çalışmamızda bu hastalardaki uzun dönemde gelişebilecek işitme kayıplarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Hastanemiz endokrin polikliniğinde uzun süredir takip edilen, medikal tedavi verilen ve medikal tedavi ile hastalıkları kontrol altında olan 21 metabolik X sendrom tanısı almış hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara pure tone odyo-metrisi ve yüksek frekans odyometrisi yapılarak işitmeleri ölçüldü. Medikal tedaviye rağmen hastalığı kontrol altında olmayan hastalar çalışma dışında tutuldu. Kontrol grubu olarak aynı yaş grubundaki, kulak burun boğaz polikliniğine herhangi bir şikayetten dolayı başvuran ve sistemik hastalığı olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz frekanslarında her iki grupta işitme değerleri açısından bir farklılık gö-rülmezken,10000, 12500 ve 16000 Hz frekanslarında metabolik sendrom X grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede işitme değerlerinde düşme saptanmıştır.

Sonuç:

Metabolik x sendromlu hastalarda diğer organlarda olduğu gibi işitme organında da yüksek frekanslardan başlayan belirgin bir hasar oluşmaktadır.