Research Article

Larenks kanserli hastalarda cerrahi ve radyoterapi sonrası tiroid fonksiyonlarının prospektif olarak değerlendirilmesi

10.2399/tao.08.ss061

  • Seyhan Alkan
  • Serdar Baylançiçek
  • Esra Sözen
  • lknur Özkaya
  • Burhan Dadaş
  • Tülay Başak

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):190-194

ÖZET

Amaç:

Larenks kanseri nedeniyle tedavi gören hasta grubunda, gerek cerrahiye gerekse radyoterapiye bağlı gelişen hipotiroidi sık görülen ancak gözden kaçabilen bir komplikasyondur. Yara iyileşmesinde gecikme, fistül gelişimi ve kardiyovasküler yan etkiler gibi olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada larenks kanseri nedeniyle larenjektomi ve radyoterapi tedavisi alan hastalarda tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve hipotiroidi gelişmesinde etkili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Larenjektomi ve radyoterapi tedavisi uygulanan 75 hastanın tiroid fonksiyonları prospektif olarak cerrahi öncesi, radyoterapi öncesi ve cerrahi sonrası düzenli aralıklarla değerlendirildi. Tiroid fonksiyonları olarak TSH, serbest T3, serbest T4, Anti-TPO ve Anti-TG bakıldı. Tiroid disfonksiyonu yapabilecek risk faktörleri multivaryans analiz ile değerlendirildi.

Bulgular:

Ortalama yaşı 59.4 olan hastaların hepsi erkekti ve ortalama takip süresi 28.6 ay olarak bulundu. Hipotiroidi gelişme insidansı %49.3'tü ve hipotiroidinin ortaya çıkış süresi tedavi bitiminden ortalama 6 ay sonra olarak tespit edildi. Radyoterapi dozu, lerenjektomi tipi, boyun diseksiyonunun genişliği, tiroid lobektomi uygulanması ve spesimenlerde tiroidit saptanması tiroid disfonksiyonu için önemli risk faktörleri olarak bulundu.

Sonuç:

Özellikle risk faktörleri taşıyan tedavi görmüş larenks kanserli hastaların tiroid fonksiyonları açısından periyodik olarak kontrol edilmesi, erken tanı ve tedavi için önemlidir. Bu hastalarda CPAP kullanımı ile beraber bu bulgularında kısa sürede düzelmeye başladığı görülmüştür.