Research Article

Kronik tonsillit ve kronik adenoiditte bakteriyel biyofilmlerin rolü

10.2399/tao.08.ss094

  • Ümit Karagöz
  • Ercan Pınar
  • Semih Öncel
  • Çağlar Çallı
  • Gamze Şener

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):224-229

ÖZET

Amaç:

Kronik tonsillit ve adenoiditte, kronik enfeksiyon etyopa-togenezinde bakteriyel biyofilmlerinin rollerinin ortaya konması.

Yöntem:

Kliniğimize Eylül 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasında başvuran ve ameliyat endikasyonu konan 58 kronik tonsillit ve adenotonsillit hastası çalışmaya alındı. Tonsillektomi ve ade-noidektomi uygulanan hastaların tonsil ve adenoid dokuları operasyondan hemen sonra, steril serum fizyolojik içine alınarak mikrobiyoloji laboratuvarına ulaştırıldı. Bu dokularan H. influenzae, P. aeruginosa, S. pneumoniae ve S. aureus için konvansiyonel yöntemlerle kültür çalışması yapıldı. Bakteri ayrımında "Becton Dickinson" ayrıştırma sistemi kullanıldı. Kültür pozitif olgularda bakteriyel biyofilm üretebilen bakteriler kongo red agar kültürü ile saptandı.

Bulgular:

58 hastanın 35 tanesi tonsillektomi, 23 tanesi adeno-idektomi uygulanan hastalardı. Hastaların 36'i kadın 22'si erkekti. Hastaların ortalama yaşları 11.3 idi. Tonsil ve adenoid dokularında yapılan kültür çalışmasında 37(%63) tanesinde üreme oldu. Bunlardan 20'sinde Staphylococcus aureus, 12 tanesinde Haemophilus influenzae, 5 tanesinde de Alpha-haemoly-tic streptococcus üredi. Kültür pozitif olgulardan 21(%56) tanesinde biyofilm oluşumu saptandı.

Sonuç:

Kronik tonsillit ve kronik adenotonsillit patogenezinde bakteriyel biyofilmler önemli bir rol oynamaktadır. Antibiyote-rapiye dirençli olgularda, bakteriyel biyofilm varlığı göz önünde bulundurularak cerrahi tedavi yönlenilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.