Research Article

İnhaler steroid kullanımının ses üzerine etkilerinin ses analizi ile değerlendirilmesi

10.2399/tao.08.ss107

  • Özgür Yiğit
  • Ümit Taşkın
  • A. Volkan Sunter
  • Zeynep Alkan Çakır
  • A. Sezim Şişman
  • İsmail Koçak
  • Özlem Uzman

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):245-248

ÖZET

Amaç:

İnhaler kortikosteroidlerin ses kalitesi üzerine etkilerini objektif olarak değerlendirmek.

Yöntem:

İnhaler kortikosteroid tedavisi alan 23 hastanın (18 kadın, 5 erkek) tedavi öncesi ve sonrası ses kalitelerinin vide-olaringostroboskopik inceleme ve akustik ses analizi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğinde inhaler kortikosteroid tedavisi başlanan 23 hasta çalışmaya dahil edildi ve herhangi bir laringeal operasyon öyküsü olan reflü şikayetleri ve bulguları olan, sigara kullanan, larengeal patolojisi olan veya daha önce inhaler ilaç kullanan hastalar çalışma dışında bırakıldı.Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ayda videolaringostroboskopik muayene ve akustik ses analiziyle değerlendirildi. Tedavi öncesi ortalama Fo değeri 195.93 Hz iken 3. ayda Fo değeri 206.64 Hz (p: 0.016) saptandı. Jitter; tedavi öncesi ortalama 0.278 ve tedavi sonrası ortalama 0.269 (p:0.709), shimmer; tedavi öncesi 3.107, tedavi sonrası 3.556 (p:0.927) saptandı. Bu sonuçlarla Fo değerlerinde tedavi sonrası anlamlı bir yükselme kaydedilmiştir.

Sonuç:

İnhaler steroid tedavisi ile sesin temel frekansında bir miktar yükselme saptanmıştır. Bunun hangi mekanizmalarla meydana geldiğini ortaya koymak için daha ileri histopatolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.