Research Article

Erişkin OSAS’lı erkek hastalarda CPAP kullanımının cinsel yaşam kalitesine etkisi

10.2399/tao.08.ss090

  • Ümit Taşk›n
  • Mithat Arıcıgil
  • Özgür Yiğit
  • Serkan Salman
  • Emin Özyalvaçlı
  • Gökhan Toptaş

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):219-223

ÖZET

Amaç:

OSAS günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve beraberinde birçok sistemik probleme de neden olan üst solunum yolu hastalığıdır. Birçok hasta başka sebeplerden dolayı hekime başvurmasına rağmen OSAS tanısı almaktadır. Bu hastalarda hastaların pek üzerinde durmadığı ya da şikayetini hekime iletmekte zorlandığı durum cinsel hayatındaki ve psikososyal yaşantısındaki bozukluklardır. Cinsel yaşantıdaki bozukluklar psikolojik, nörolojik, hormonal ve vasküler sebeplerden kaynaklanabilir. Çalışmamızda OSAS tanısı alan CPAP cihazı verilen hastalardaki cinsel yaşantılarını sorgulamak ve cihaz kullanımı sonrası değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Polikliniğimizde OSAS tanısı alarak CPAP cihazı verilen 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Cihaz öncesi hastalara Uluslararası Cinsel işlev indeksinin 5 soruluk (IIEF-5) veriyonu ile cinsel yaşam kaliteleri ve Beck depresyon skalası ile psikososyal durumları değerlendirildi. Aynı soruların olduğu formlar cihaz kullanmaya başladıktan 1 ay sonra tekrar dolduruldu. Hastaların cihaz öncesi ve sonrası hormonal profillerine bakıldı. Cinsel fonksiyonu etkileyecek hipertansiyon, diabetus mellitus, periferik nöropatik hastalığı olanlar, prostat kanseri olan, pelvik travma öyküsü olan, endokrin bozukluğu olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

CPAP kullanan hastalarda cinsel fonksiyonlarında belirgin düzelme olduğu, depresyon skalalarında da olumlu değişiklikler saptanmıştır.

Sonuç:

OSAS'lı hastalarda birçok sistemik bozukluk gibi cinsel yaşantıda bozulmaktadır ve depresyon skorları bozulmaktadır. Bu hastalarda CPAP kullanımı ile beraber bu bulguların da kısa sürede düzelmeye başladığı görülmüştür.