Research Article

Edinilmiş kolesteatomda Langerhans hücrelerinin yeri: İleriye yönelik kontrollü kör klinik çalışma

10.2399/tao.08.ss036

  • Volkan Akdoğan
  • İsmail Yılmaz
  • Levent N. Özlüoğlu
  • Tuba Canbolat

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):175-178

ÖZET

Amaç:

Langerhans hücrelerinin orta kulak kolesteatom pato-genezinde nasıl bir rol oynadığını, kolesteatomlu kulağın klinik özellikleri ile ilişkisini, bir hücre çoğalması belirleyicisi olan Ki-67 ile ve apoptozis mekanizması ile olan ilişkilerini araştırmak.

Yöntem:

Kliniğimizde 2007-2008 yıllarında edinilmiş kolesteatomlu kronik otit tanısıyla ameliyat edilen 33 hasta çalışmaya alındı. Klinik ve patolojik özellikler karşılaştırıldı. Klinik olarak hastalık süresi, işitme durumu, bilgisayarlı tomografi (BT) ve ameliyat bulguları not edildi. Patolojide, hastaların klinik durumlarından haberdar olmadan, Langerhans hücrelerinin ko-lesteatomdaki ve dış kulak yolu cildindeki dağılımı hesaplandı, hücre çoğalması için Ki-67 ve apoptozis için APO 2.7 boyaları yapıldı, epitel kalınlığı ve inflamasyon yoğunluğu saptandı. Verilerin istatistik değerlendirmesinde Levene testi, ki-kare testi, Student T-test, Mann-Whitney U testleri kullanıldı; p<.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 20'si erkek, 13'ü kadın 33 hastanın yaş ortalaması 36±16 yıl (aralık 7-62) idi. Hastalık süresi 12±10 yıl (aralık 1-35), ortalama saf ses ortalaması 56±18 dB (aralık 890) ve ortalama hava kemik aralığı 32±12 dB (aralık 10-54) idi. BT'de 28 (%85) olguda mastoid kemikle sınırlı hastalık varken 5 (%15) olguda temporal kemik dışına çıkmış hastalık vardı. Yüzde 33 (n=11) hastada tüm kemikçikler yıkılmışken, %30 hastada (n=10) malleus ve inkus yıkılmıştı. Yedi olguda (%21) kapalı teknik, 26 (%79) olguda açık teknik kullanıldı. Ameliyat sırasında 7 olguda (%21) fasiyal kanalın, 6 olguda (%18) lateral semisirküler kanalın açıkta olduğu; 8 olguda (%24) tegmen mastoideumda eksiklik olduğu; 18 olguda (%55) skutumun yenik olduğu görüldü. Patolojik incelemeye göre Langerhans hücrelerinin kolesteatom epitelinde (ortalama 25±9 hücre/saha) dış kulak yoluna göre (ortalama 8±5 hücre/saha) daha yoğun toplandığı (p<0.001), Ki-67 indeksinin kolesteatom epitelinde (ortalama 39±15'e karşı 13±9) daha yüksek olduğu (p<0.001), apop-tozisin kolesteatom epitelinde (ortalama 45±14'e karşı 18±11) daha belirgin olduğu (p<0.001) saptandı. Klinik ve patolojik bulgular arasındaki tek anlamlı ilişki açık teknik yapılan olgularda Ki-67 indeksi (p=0.018) ve apoptozis yoğunluğunun (p=0.037) kapalı teknik kullanılanlara göre daha yüksek olması idi.

Sonuç:

Bu çalışma ile konağın orta kulak kolesteatomlarına karşı yoğun Langerhans hücre infiltrasyonu ile yanıt verdiği, bu yanıtın kemik yıkımının dolaylı göstergeleri olan Ki-67 ve Apo-tac boyamaları ile desteklendiği bulunmuştur. Hücre çoğalması ve programlı hücre ölümünün daha yoğun olduğu olgulardaki tedavi seçeneğimiz olan açık tekniğin isabetli bir seçim olduğu görüldü.