Research Article

Bilateral kronik otitis mediada perikondriumlu kıkırdak ada grefti ve temporal adale fasyasının karşılaştırılması

10.2399/tao.08.ep006

  • Kazım Önal
  • İnci Alkan Demirpehlivan
  • Erdal Uzuner

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):266-268

ÖZET

Amaç:

Bilateral kronik otitis medialı hastalarda uygulanan tim-panoplasti ameliyatlarında greft materyallerine göre zar iyileşme oranının değerlendirilmesi.

Yöntem:

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniği'nde 2003-2007 yılları arasında bilateral kronik otitis media tanısıyla timpanoplasti ameliyatı yapılan ve perikondriumlu kıkırdak ada grefti ve temporal adale fasyasının greft materyali olarak kullanıldığı 58 hasta retrospektif olarak incelendi. Postoperatif kulak zarı iyileşme yüzdeleri değerlendirildi.

Bulgular:

Bilateral kronik otitis media tanısıyla opere edilen 19 erkek (%32.8), 39 kadın (%67.2) toplam 58 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan 38 (%65.5) tanesinde temporal adale fasyası, 20 (%34.5) tanesinde perikondriumlu kıkırdak ada grefti kullanıldı. Hastalar ortalama 39 ay (12-64) takip edildi. Greft materyali olarak temporal adale fasyası kullanılan grupta postoperatif muayenede 25 (%65.8) hastada timpanik membran sağlam izlenirken, 13 (%34.2) hastada timpanik membran per-foreydi. Perikondriumlu kıkırdak ada grefti kullanılan grupta ise postoperatif tüm kulak zarlarının sağlam olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Kronik otitis mediada bilateral hastalıkta timpanoplasti başarısının tek taraflı hastalığa göre daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu çalışmada bilateral hasta olan kulaklarda iki greft materyalinin karşılaştırılması planlandı. Sonuçlar yüksek riskli ameliyatlarda daha başarılı olduğu bildirilen perikondriumlu kıkırdak ada greftinin, bilateral hastalıkta sıklıkla kullanılan temporal adale fasyasından daha başarılı olduğunu göstermekle birlikte olgu sayılarının arttırılarak uzun dönem takiplerinin yapılması gerekmektedir.