Research Article

Ağır OSAS'lı hastalarda CPAP kullanımının noktürnal pollaküriye etkisi

10.2399/tao.08.ss085

  • Mithat Arıcıgil
  • Özgür Yiğit
  • Zeynep Alkan Çakır
  • Ümit Taşkın
  • Gökhan Toktaş
  • Özlem Uzman

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):214-218

ÖZET

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) üst solunum yolu kollapsıyla giden, birçok sistemi etkileyen ve içinde hala birçok bilinmeyeni barındıran bir hastalıktır. Birçok hasta başka sebepten dolayı hekime başvurmasına rağmen OSAS tanısı almaktadır. OSAS'ın etkilediği sistemlerden birisi de alt üriner sistemdir. Üst hava yolu kollapsına sebep olan adenoid vejetasyonu olan çocuklarda adenoidektomi operasyonundan sonra enürezi-sin düzeldiğine dair yayınlar bulunmaktadır. Erişkinlerde de OSAS'ın alt üriner sistem fonksiyonlarını etkilediğine dair çok az sayıda literatür bilgisi mevcuttur. Bu çalışmada ağır OSAS'lı hastalardaki alt üriner sistem bozukluklarının tespiti ve CPAP kullanımının bu bozukluklar üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışmaya ağır OSAS tanısı alarak CPAP cihazı verilen 15 erkek hasta dahil edildi. Bu hastalara CPAP (continuous positive airway pressure) cihazı verilmeden önce üroflowmet-ri yapıldı. Hastalar enürezis noktürna ve pollaküri şikayetleri sorgulandı. Hastaların yaşam standartı Epworth uykululuk skalası ile değerlendirildi. Üroflowmetride hastaların Vmax (maksimum idrar yapma hızı), Vort (ortalama idrar yapma hızı) ve yapılan idrar hacmi hesaplandı. Hastalar 2 ay CPAP cihazı kullandıktan sonra aynı parametrelere tekrar bakıldı ve enürezis noktürna ve pollaküri açısından yeniden sorgulanıp, Ep-worth uykululuk skalası ile yeniden değerlendirildiler.

Bulgular:

Hastaların yaşı 34-60 arasında olup ortalam yaş 50.87 olarak bulundu. CPAP kullanan hastalarda mevcut olan alt üriner sistem semptomlarında belirgin iyileşme görüldü. CPAP kullanımı sonrası Vmax, Vort değerleri CPAP öncesine göre anlamlı derecede arttığı gözlendi (p<0.001). CPAP sonrası hacim değerlerinde, CPAP öncesine göre anlamlı değişme olmadı (p>0.05). CPAP sonrası Epworth değerleri, CPAP öncesine göre anlamlı derecede azaldı (p<0.001). Bir hastada olan enü-resis noktürna düzeldi. Hastaların tamamında olan pollaküri, bir hasta haricinde tamamen iyileşti.

Sonuç:

OSAS'lı hastalarda birçok sistemik bozukluk gibi alt üriner sistem fonksiyonları da olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu hastalarda CPAP kullanımı ile beraber alt üriner sistem semptomlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde düzelme görülmüştür. istatistiksel olarak görülen anlamlı düzelmenin hormo-nal mekanizmadan mı yoksa kas tonusundaki artıştan mı kaynaklandığı henüz açığa kavuşmamıştır. Bunu anlamak için yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.