Research Article

Ani işitme kaybında intratimpanik ve sistemik steroid tedavisi karşılaştırılması

10.2399/tao.08.ss008

  • Emrah Kara
  • M. Fikret Çetik
  • Özgür Sürmelioğlu

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.08.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):150-154

ÖZET

Amaç:

idiopatik ani işitme kaybında etkinliği kanıtlanmış tek ilaç steroidlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda intratimpanik olarak verilen steroidlerin daha yüksek perilenf konsantrasyonu sağlayarak, daha fazla işitme kazancı sağladığına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ancak yapılan çalışmalarda intratimpanik steroid, genelde sistemik steroid tedavisinden fayda görmeyen hastalarda bir kurtarma tedavisi olarak planlanmıştır. Bu çalışmadaki amacımız intratimpanik steroid tedavisinin ani işitme kayıplı hastalarda 1. basamak tedavisi olarak kullanılarak, sistemik steroid tedavisinden daha etkili olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem:

Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlanan çalışmaya Ocak 2005 ile Temmuz 2008 arası kliniğimizde idiopatik ani işitme kaybı şikayeti ile başvuran 43 hasta dahil edildi.

Bulgular:

intratimpanik steroid alan gruptaki hastaların tedavi sonrası 2. ay kontrollerinde saf ses ortalamalarında ve konuşmayı ayırt etme skorlarında anlamlı iyileşme saptandı.

Sonuç:

intratimpanik steroid tedavisi sistemik steroid tedavisine göre işitme kazancı yönünden daha iyi sonuçları, steroidlerin sistemik yan etkilerini oluşturmadan vermektedir. Örnek sayısı daha fazla olan çalışmalarla verilecek steroidin cinsi, uygun dozu, uygulama sıklığı, uygulama süresi gibi faktörlerin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.