Research Article

Açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu

10.2399/tao.08.ss039

  • Bayram Veyseller
  • Orhan Özturan
  • Fadlullah Aksoy
  • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
  • Erkan Soylu

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):179-184

ÖZET

Amaç:

Baş-boyun yassı epitel hücreli kanserlerinin boyun tedavisinde altın standart olan boyun diseksiyonunda daha geniş bir görüş sahası sağlayan ve daha düşük bir morbiditeye sahip olan yeni bir boyun diseksiyonu tekniği ile klasik fonksiyonel diseksiyonu tekniğini karşılaştırmak.

Yöntem:

Larenks kanseri tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 21 hastaya 42 boyun diseksiyonu uygulandı. Tümörün ağırlıklı olduğu tarafa açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu (çalışma grubu), karşı tarafa ise klasik fonksiyonel boyun diseksiyonu (kontrol grubu) uygulandı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ve 6. aylarda SKM ve trapez kas EMG'leri ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Boyun diseksiyonu materyallerinin his-topatolojik incelemesi sonrasında diseke edilen lenf düğümleri sayısal olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Postop birinci ve altıncı aylardaki EMG değerlendirmelerinde anlamlı bir fark görülmemesine rağmen sonuçlar kontrol grubuna göre daha iyi bulundu. EMG sonuçları altıncı ayda birinci aya göre anlamlı derecede daha iyi sonçlandı. Ortalama diseke edilen lenf düğümleri sayısı,çalışma grubunda anlamlı derecede daha fazla bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızdaki açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu daha geniş görüş sahası sağlayan ve klasik fonksiyonel boyun diseksyonu ile karşılaştırıldığında, spinal aksesuar sinirle ilgili morbiditenin daha az ve daha etkin bir diseksiyon tekniği olarak değerlendirilebilir.