ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Larenks yassı hücreli kanserinde nöroendokrin farklılaşma bulunabilir mi?
1 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Medical School, Ankara University, Ankara  
2 Department of Pathology, Medical School, Ankara University, Ankara  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 28-36
DOI: 10.2399/tao.10.009
Anahtar Kelimeler: Larinks kanseri, prognostik belirteçler, farklılaşma belirteçleri, nöron spesifik enolaz, sinaptofizin, kromogranin A.
Özet

Amaç: Larenks kanserinde nöroendokin (NE) marker ekspresyonunu araflt›rarak prognostik iliflkilerini tespit etmek.

 

Yöntem: Prospektif özellikteki bu çal›flmaya 30 hasta dahil edildi. Tümörler diferansiyasyon miktar›na göre derecelendirildi. Immünohistokimya (‹HK) ile nöron spesifik enolaz (NSE), sinaptofizin (SYNP) ve kromogranin A (ChrA) spesifik antikorlar› kullan›larak immün reaktivite araflt›r›ld›. Sonuçlar boyanan hücre yüzdesine

göre 5 seviyede derecelendirildi.

 

Bulgular: Bu çal›flmada ameliyat sonras› 5 ila 38 ay takip edilen larenks yass› hücreli karsinom (YHK) ve varyantlar› bulunan 30 hasta mevcuttur. Seride 13 total, 17 parsiyel larenjektomi bulunmaktayd›. Grade II YHK en s›k görülen tümördü (%63.3). ‹HK de¤erlendirmesinde yaln›zca adenoskuamöz kanserli bir olguda seviye 1 ChrA pozitifli¤i izlendi (<%5). SYNP ile 8 olgu (%27.6) seviye 1, 2 olgu (%6.9) seviye 2 pozitiflik gösterdi. Bu pozitiflik ileri evrede erken evreye göre k›smen daha s›k izlendi (%24.1’e karfl›l›k %10.3, p=0.433). NSE ile 14 olguda (%48.3) yer yer 5. seviyeye varan pozitiflik görüldü.

 

Sonuç: Bu ön çal›flmada, non-NE larinks tümörlerinde NSE ve SYNP markerlar› ile NE farkl›laflma varl›¤› dikkati çekmektedir. S›n›rl› say›daki hasta ile ‹HK sonuçlar›yla hastal›¤›n biyolojik davran›fl› ve sa¤kal›m aras›nda ba¤›nt› kurmak mümkün olmam›flt›r. Ancak hasta say›s› art›r›ld›¤›nda ve daha sensitif markerlar kullan›ld›¤›nda, NE markerlar›n larenks kanserinde biyolojik davran›fl› anlamaya yönelik yeni bir gereç olabilece¤ini düflünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019