ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Baş ve Boyun Bölgesine Atipik Metastazlar: 11 Hastanın Analizi
1 Department of Otorhinolaryngology, Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 210-216
DOI: 10.5152/tao.2018.3633
Anahtar Kelimeler: Atipik metastaz, baş ve boyun maligniteleri, onkolojik cerrahi, uzak metastaz
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, infraklaviküler bölge yerleşimli bir primer tümörden baş ve boyuna uzak metastaz yapmış 11 hasta ve bu hastaların klinik özellikleri, tedavi yöntemleri ve prognozlarını içeren yönetim stratejileri sunulmuştur.

 

Yöntemler: 2005 ile 2017 yılları arasında herhangi bir nedenden dolayı onkolojik cerrahi girişim yapılmış 1239 hastanın dosyaları ve patoloji raporları geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 11 hastanın tamamı kliniğimizde gerçekleştirilen onkoloji konseyinde değerlendirildi ve uygun olan tüm hastalara cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi yapılamayan hastalara ise kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulandı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 64.3 (48-88 yaş) idi. Primer tümörlerin yerleşim yeri akciğer (2), meme (2), over (2), prostat (2), böbrek (1) kolon (1) olarak saptandı ve bir hastada primer tümürün yerleşim yeri belirlenemedi. En sık görülen semptom metastaz bölgesindeki ağrısız şişlik idi (9/11, %81,8). Başka uzak metastazı olmayan dört hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Bu dört hastadan ikisi, sistemik hastalık nedeniyle takipler sırasında kaybedildi, diğer ikisi ise hastalıksız olarak hayattadır. Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalardan dört tanesi radyoterapi, üç tanesi kemoterapi aldı. Bu grubun sağ kalımı çok daha kötüydü.

 

Sonuç: Baş ve boyun bölgesine uzak metastaz sık görülmemesine rağmen, özellikle akciğer, meme ve genitoüriner sistem malignitesi öyküsü olan hastalarda baş ve boyun bölgesinde görülen bir lezyon varlığında metastaz olasılığı akılda bulundurmalıdır. Her ne kadar prognozu kötü olsa da tümör yükünün azaltılması tedaviye yanıt ve sağ kalımı arttıracaktır.

 

Cite this article as: Şahin B, Doruk C, Çelik M, Öztürk E, Güneş S, Kıyak ÖE. Atypical Metastasis to the Head and Neck Region: An Analysis of 11 Patients. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 210-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019