ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
İdiyopatik Ani Sensörinöral İşitme Kaybında Farklı Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Çanakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Çanakkale, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Elazığ Kovancılar State Hospital, Elazığ, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 226-232
DOI: 10.5152/tao.2017.2337
Anahtar Kelimeler: Ani işitme kaybı, steroidler, hiperbarik oksijen tedavisi, intratimpanik enjeksiyon
Özet

 

Amaç: İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında farklı tedavilerin etkinliğini, prognostik faktörleri değerlendirmek, odyogram tipi ve tedaviye başlama süresine göre en başarılı tedavileri belirlemektir.

 

Yöntemler: Şubat 2009-Ocak 2015 süresince takip edilen 90 olguya, I. Grup’ta sadece oral tedavi (metilprednizolon, asiklovir, betahistin-dihidroklorür, vitamin B12), II. Grup’ta oral tedavi + intratimpanik steroid (İTS), III. Grup’ta oral tedavi + hiperbarik oksijen ve IV. Grup’ta sadece İTS uygulandı. Saf ses ortalamasında (SSO) 10 dB’den az düzelme ‘’iyileşmenin yokluğu’’, SSO’da 10 dB ve daha fazla veya konuşmayı ayırt etme skorunda (KAS) %10 ve daha fazla artış ‘’kısmi iyileşme’’, hasta kulağın etkilenmemiş kulak işitme eşiğinin 10 dB içerisinde ve KAS’ın %5-10 içerisinde olması ‘’tam iyileşme’’ olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların %32.2’sinde tam, %28.9’unda kısmi iyileşme sağlanırken, %38.9’unda iyileşme olmadı. Ortalama işitme kazancı açısından değişik tedavi yöntemleri arasında önemli fark saptanmadı. İşitme kaybı derecesi ve tedaviye başlama süresi arttıkça iyileşme durumu kötüleşti (p<0.05). İnen odyogram tipinde diğer gruplara göre ortalama işitme kazancı daha düşüktü (p=0.014). Yaş, cinsiyet, tinnitus ve/veya vertigo yakınması, sistemik hastalık varlığının tedavi başarısı üzerine anlamlı etkisi izlenmedi (p>0.05).

 

Sonuç: Prognozu etkileyen en önemli faktörlerin tedaviye başlama süresi, işitme kaybının şiddeti ve odyogram tipi olduğu izlendi. Sadece İTS tercihinin sistemik yan etkilerden kaçınma yanında hastanede kalışı azalttığı gözlendi. İlk iki haftada İTS, sonrasında hiperbarik oksijenin ön planda olduğu değerlendirildi.

 

Cite this article as: Toroslu T, Erdoğan H, Çağlar Ö, Güçlü O, Dereköy FS. Comparison of Different Treatment Methods for Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 226-32.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019