ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunun Tedavisinde Ekspansiyon Sfinkter Faringoplastinin Etkinliği
1 Department of Otorhinolaryngology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 206-209
DOI: 10.5152/tao.2018.3665
Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apne sendromu, polisomnografi, ekspansiyon faringoplasti, cerrahi
Özet

 

Amaç: Tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu tıkanma atakları ve sıklıkla arteriyel oksijen satürasyonunda azalma ile karakterize bir sendromdur. Ekspansiyon sfinkter faringoplasti (ESF) TUAS'ın cerrahi tedavisinde uygulanan basit, güvenli ve etkili bir yöntemdir. Çalışmamızın amacı TUAS nedeniyle ESF uygulanan hastalarda tedavi etkinliğinin polisomnografi (PSG) sonuçları ile değerlendirilmesidir.

 

Yöntemler: Bu çalışma, 2010-2018 yılları arasında horlama, apne, tanıklı apne ve gündüz uykusuzluğunun tedavisi için merkezimize başvuran hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Öykü, fizik muayene ve PSG sonrasında cerrahi için uygun görülen ve cerrahiyi kabul ederek postoperatif 3. ayda PSG kaydı olan 67 hasta (16 kadın, 51 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastalar TUAS şiddetine göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), pre ve post-operatif dönem apne-hipopne indeksi (AHİ), Epworth uykululuk ölçek skorları ve PSG verileri kaydedildi. 

 

Bulgular: Tüm gruplarda ortalama VKİ 27.44±2.73idi. Cerrahi sonrası AHİ 18.26±2.23'den 8.01±0.97'ye geriledi (p<0.001). Cerrahi başarı oranı %67.2 olarak bulundu. Kadınlarda cerrahi başarı oranı daha yüksek bulundu (p=0.047). En yüksek başarı oranı hafif TUAS grubunda idi ancak diğer gruplarla karşılaştırıldığında bu fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0.217). Cerrahi sonrası Epworth uykululuk skorlarında ve minimum O2 satürasyonlarında istatiksel olarak anlamlı düzelme bulundu (p=0.001 ve p=0.018, sırasıyla).

 

Sonuç: ESF, lateral faringeal duvar ve retropalatal bölgede daralması olan seçilmiş hastalarda yüksek başarı oranı sağlayan, etkili bir cerrahi girişimdir.

 

Cite this article as: Güler İ, Kuzucu İ, Baklacı D, Kum RO, Yurtsever Kum N, Özcan M. Efficiency of Expansion Sphincter Pharyngoplasty in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 206-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019