ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Yeni Bir Deneysel İntratimpanik Tedavi Modeli Ön Sonuçları
1 Department of Otorhinolaryngology, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey  
2 Department of Chemistry, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 188-192
DOI: 10.5152/tao.2018.3467
Anahtar Kelimeler: İc kulak, kokiea, intratimpanik injeksiyon, deksametazon,
Özet

 

Amaç: Kortikosteroidler transtimpanik yolla uzun zamandır iç kulak hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.  “Ne kadar ilaç iç kulağa gidiyor?” “Skala timpani ve/veya skala vestibulide ne kadar uzağa erişebiliyor?” sorularına yanıt verebilmek için birkaç hayvan modeli oluşturulmuştur. Fakat bu modellerde serebrospinal sıvıların kontaminasyonu önemli bir problemdir. Bu çalışmanın amaçları iç kulakta deksametazon dağılımını gösteren yeni bir örnekleme metodu geliştirmek ve iç kulakta ilaç konsantrasyonlarını gösteren daha güvenilir veri sağlamaktır. 

 

Yöntemler: Çalışmada 400-600 gr ağırlığında 10 adet Hartley cinsi albino kobay kullanıldı.  Sol kulaklarına deksametazon uygulamasından sonra denekler iki zaman noktasında sakrifiye edildi (0.5 saat (Dny 1) veya 2 saat (Dny 2). Sağ kulaklar kontrol olarak kullanıldı.  Temporal kemik donmuş haldeyken koklea apeksi, ikinci kıvrım, bazal kıvrım ve vestibül diseke edildi. Örnekler hazırlandıktan sonra ölçümler ultraviyole (UV) spektroskopi yöntemi ile yapıldı.

 

Bulgular: Sol kulaktaki toplam deksametazon miktarı kontrol kulağa göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.  Bazal dönüş ve vestibüldeki miktarlar daha yüksek olmasına rağmen 0.5 saat noktasında  kokleanın bölümleri arasında istatistiksel fark saptanmadı. İki saat sonunda en yüksek deksametazon ise vestibül ve apekste ölçüldü.

 

Sonuç: Bu modelin bazı kısıtlılıkları olmasına rağmen, deksametazonun iç kulakta varlığını ve zamansal farklılığını gösterebilmektedir.

 

Cite this article as: Aykal K, Ardıç FN, Tümkaya F, Yücel E, Akarsu M, Kara CO, et al. Preliminary Results of a New Experimental Model for Intratympanic Treatment. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 188-92.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019