ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Süperfisyel Muskuloaponörotik Sistem Flebinin Süperfisyel Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu Gelişimi ve Kozmetik Sonuçlara Etkisi
1 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Abant İzzet Baysal University School of Medicine, Bolu, Turkey  
3 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 158-164
DOI: 10.5152/tao.2016.1987
Anahtar Kelimeler: Parotis neoplazmları, cerrahi, Frey sendromu, kozmetik teknik, SMAS
Özet

Amaç: Süperfisyel muskuloaponörotik sistem (SMAS) flep ve klasik tekniklerle yapılan süperfisyel parotidektominin Frey Sendromu (FS) ve kozmetik memnuniyet açısından sonuçlarını incelemek.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, süperfisyel parotidektomi hastalarının kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Bu hastalar iki alt gruba ayrıldı; grup 1’e SMAS’ın korunduğu hastalar alınırken, grup 2’yi geride kalan ve klasik süperfisyel parotidektomi uygulanan hastalar oluşturdu. Tüm hastalar klinik olarak ve Minor’ın nişasta-iyot testi ile FS için değerlendirildi. Kozmetik değerlendirme için insizyon skarı ve cerrahi alan cilt retraksiyonu / fasial simetri ile ilişkili hasta memnuniyeti sorgulandı. Her iki grup komplikasyon ve cerrahi alan uyuşukluğu açılarından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Ortalama yaşı 50.19 olan 55 hasta (31 erkek, 24 kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 32’si grup 1, 23’ü ise grup 2’de yer aldı. On üç hasta (%23.7) FS olduğunu tanımladı ve bunların altısı grup 1’de iken, yedisi grup 2’deydi. Minor’ın nişasta-iyot testi grup 1’de dokuz hastada (%28.1), grup 2’de altı hastada (%26.1) pozitif idi (p=1.000). Kozmetik memnuniyet açısından, grup 1’de sekiz hasta (%25) cerrahi skar izinden hafif rahatsız iken, iki hasta (%6.3) fasiyal asimetriden memnun değildi. Aynı faktörler için grup 2’de hastaların sayısı sırası ile 11 (%47.8) ve iki (%8.7) idi (p= 0.027). İki grup arasında komplikasyon varlığı ve cerrahi alanda uyuşukluk anlamında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre FS ve insizyon skar memnuniyeti açısından iki grubun birbirine üstünlüğü yoktu.  SMAS flep uygulamasının hacim kaybını ve cerrahi alan retraksiyonunu önlemede önemli bir yararı olduğu saptandı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018