ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Larengomalazi: Klinik Deneyimimiz
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 150-153
DOI: 10.5152/tao.2016.1852
Anahtar Kelimeler: Havayolu, larengomalazi, supraglottoplasti, stridor
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2009-2014 yılları arasında karşılaştığımız larengomalazi hastalarının klinik semptomları, izlem ve tedavi özelliklerinin incelenmesidir.

 

Yöntemler: Kliniğimizde 2009-2014 yılları arasında izlediğimiz 81 larengomalazi hastasının kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, semptomların başlama zamanı, ana yakınma, eşlik eden ek larengeal anomaliler, tedavi ve izlem özellikleri değerlendirildi.

 

Bulgular: Seksen bir hastanın 48’i erkek, 33’ü kızdı ve ortalama yaş 4.9 aydı. Hastaların ortalama izlem süresi 12.1 aydı. Tanı anındaki ana yakınmalar stridor (%100) ve beslenirken olan epizodik siyanoz (%27.16) idi. Yetmiş beş hastanın bulguları konservatif tedavi ile ortalama 8.2 ay içinde geriledi. Üç hastaya supraglottoplasti uygulandı. Eş zamanlı bilateral vokal kord paralizisi olan bir hastaya trakeotomi ve posterior kordotomi uygulandı. Ayrıca eşlik eden pulmoner komorbiditeleri olan bir hastaya ve larengomalazi ile aynı anda subglottik stenozu da olan başka bir hastada trakeotomi gerekti.

 

Sonuç: Larengomalazi çocuklarda stridorun en sık nedenidir. Hastaların büyük çoğunluğu konservatif tedavi ve yakın izlem ile düzelir. Solunum ve beslenme ile ilgili problemleri devam eden, gelişme geriliği oluşan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Trakeotomi ise ek hastalıkları olan küçük bir hasta grubunda gerekli olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018