ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Peritonsiller Apsenin Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri: Mevsimsel Değişikliklerle İlişkili mi?
1 Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Şişli Hamidiye Eftal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 221-225
DOI: 10.5152/tao.2018.3362
Anahtar Kelimeler: Peritonsiller apse, tonsillit, epidemiyoloji, mevsimler
Özet

 

Amaç: Peritonsiller apse (PTA) tonsil kapsülü ve konstriktör faringeus kası arasında pürülan sıvı toplanması olarak tanımlanmaktadır. Akut tonsillit komplikasyonu olarak görülebilmektedir, fakat oluşumu konusunda farklı mekanizmalar da öne sürülmüştür. Bu çalışmada PTA'nın epidemiyolojik özellikleri ile mevsimsel değişkenliğini ortaya koymayı amaçladık.

 

Yöntemler: Bu geriye dönük gözlemsel bir çalışmadır. Toplamda 221 hasta, 24 reküren olgu olmak üzere 245 yatış değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, yatış süresi, yatışların mevsimsel ve aylık dağılımı, diyabet ve sigara öyküsü, lökosit sayımı, C-reaktif protein (CRP) değerleri kaydedildi. Aylık ve mevsimsel olarak PTA insidansları değerlendirildi ve mevsimsel değişikliklerle PTA insidansı arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Rekürrens ve hastanede yatış süresini etkileyen faktörler de analiz edildi.

 

Bulgular: Haziran 2014ve Haziran 2017 arasında kliniğimize 245 adet PTA olgusu yatırıldı. En çok olgunun ilkbahar ve kış mevsimlerinde olduğu gözlendi. CRP ve lökosit değerlerinin hastanede yatış süresi ile pozitif yönde korele olduğu görüldü. Rekürens ile sigara öyküsü, lökosit değerleri, CRP değerleri ve önceki yatış süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı. Diyabet öyküsü ve yatış süresi, CRP değerleri arasında ilişki olmadığı görüldü.

 

Sonuç: Çalışma İstanbul’da PTA olgularının epidemiyolojik ve klinik özelliklerini yansıtmaktadır. Bulgularımıza göre, önceki çalışmalarla tutarlı olarak PTA’da istatistiksel olarak mevsimsel değişikliğin olmadığı görüldü. İnsidansın ilkbahar ve kış mevsimlerinde en yüksek olduğu gözlendi. Yatış süresinin CRP ve WBC değerleri arasında pozitif korelasyon olduğu görüldü. Rekürrens ile sigara öyküsü, WBC, CRP değerleri ve yatış süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı. PTA insidansını etkileyen farklı epidemiyolojik özellikleri ortaya koymak açısından açısından fazla çalışmanın yapılması önerilir.

 

Cite this article as: Seyhun N, Batur Çalış ZA, Ekici M, Turgut S. Epidemiology and Clinical Features of Peritonsillar Abscess: Is It Related to Seasonal Variations? Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 221-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019