ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Total Larenjektomi Sonrası Erken ve Geç Oral Beslemenin Farengokutanöz Fistül Gelişimi Açısından Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 217-220
DOI: 10.5152/tao.2018.3605
Anahtar Kelimeler: Larenjektomi, fistül, enteral beslenme, nazogastrik tüp
Özet

 

Amaç: Total larenjektomi sonrası erken oral besleme ile nazogastrik tüp (NGT) ile beslemenin farengokutanöz fistül (FKF) gelişimine etkisi konusunda fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı total larenjektomi sonrası erken oral besleme ile NGT ile beslemenin F­KF insidansına etkilerini karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Mayıs 2010 ile Haziran 2016 tarihleri arasında total larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu uygulanan ve yaş ortalaması 61.65 (min 44-maks 77) olan toplam 59 erkek ve üç kadın hasta geriye dönük değerlendirildi. Otuz iki hastada ­postoperatif üçüncü günde oral beslemeye başlanırken, 30 hastada beslemeye postoperatif ilk günde NGT ile başlanıp, yedinci günde oral beslemeye geçildi. Farengokutanöz fistül gelişimine etkisi olabilecek faktörler yanında, iki grup hastadaki FKF insidansı da araştırıldı.

 

Bulgular: Farengokutanöz fistül oluşumuna etki edebilen faktörler araştırıldığında, sadece preoperatif albumin değeri iki grup arasında farklı idi. İki grup arasında FKF oluşumu ve hastanede kalış süreleri açısından istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).

 

Sonuç: Total larenjektomi uygulanan hastalara ­postoperatif üçüncü gün oral beslemeye başlama ile, ilk gün NGT takiben yedinci gün oral besleme başlama, FKF gelişimini ve hastanede yatış süresini etkilemedi.  

 

Cite this article as: Bulğurcu S, Çukurova İ. Comparison of Early Versus Delayed Oral Feeding After Total Laryngectomy in Terms of Pharyngocutaneous Fistula Development. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 217-20.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019