ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Kritik Hastalığı Olan Entübe Hastalarda Perkütan ve Cerrahi Trakeotomi Deneyimimiz
1 Department of Otorhinolaryngology-Head Neck Surgery, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 199-205
DOI: 10.5152/tao.2018.3603
Anahtar Kelimeler: Trakeotomi, yöntem, komplikasyon, yoğun bakım
Özet

 

Amaç: Açık cerrahi trakeotomi (ACT) ve perkütan dilatasyonel trakeotomi (PDT) yoğun bakımda kritik hastalığı olan entübe olgularda sıklıkla uygulanmaktadır. Bu çalışmada yoğun bakımda kritik hastalığı olan entübe olgularda ACT ve PDT tekniklerinin güvenilirliğini karşılaştırmayı hedefledik.

 

Yöntemler: Ağustos 2006 ve Haziran 2017 tarihleri arasında trakeotomi uygulanan, entübe ve kritik hastalığı olan olguların kayıtları geriye dönük olarak analiz edildi. Tüm minör ve majör komplikasyon oranları belirlenerek trakeotomi tekniğine göre karşılaştırıldı. Ek olarak, preoperatif entübasyon süresi, postoperatif dekanülasyon süresi, yatış nedeni ve akut fizyoloji ve kronik sağlık durumu değerlendirmesi (APACHE II) ve ardışık organ yetmezliği değerlendirmesi (SOFA) skorlarını içeren demografik veriler de değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 332 hasta dahil edildi. ACT ve PDT için minör komplikasyon oranları sırasıyla; %27.2 ve %8.8, majör komplikasyon oranları %9.7 ve %3.2 idi. Minör ve majör komplikasyon oranları ACT grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.01, p=0.03). Aynı zamanda, her bir komplikasyon grup bazında da karşılaştırıldı. “Kazara dekanülasyon” ve “pnömotoraks” ACT gurubunda anlamlı derecede yüksek bulundu. Preoperatif entübasyon süresinin bulunan minör (p=0.20) ve majör (p=0.29) komplikasyon oranları üzerine etkisi yoktu. Postoperatif dekanülasyon süresi açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.32). Her iki grup APACHE II (p=0.69) ve SOFA (p=0.37) skorları açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ancak genel sağ kalım açısından her iki grup arasında, PDT lehine, istatiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.001).

 

Sonuç: Bu çalışma, kritik hastalığı olan entübe olgularda PDT’nin ACT’den daha güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

 

Cite this article as: Ülkümen B, Eskiizmir G, Tok D, Çivi M, Çelik O. Our Experience with Percutaneous and Surgical Tracheotomy in Intubated Critically Ill Patients. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 199-205.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019