ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Adenoidektomide İntraoperatif Kanamayı Kontrol Etmede Hidrojen Peroksitin Hemostatik Etkisi
1 Department of Otorhinolaryngology, Yunus Emre Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 193-198
DOI: 10.5152/tao.2018.2003
Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, hidrojen peroksit, hemoraji, hemostaz, operasyon süresi
Özet

 

Amaç: Adenoidektomi güvenilir bir girişim olarak kabul edilmesine rağmen, kanama özellikle çocuklarda en fazla görülen ve hayati tehlikesi olan bir komplikasyondur. Biz burada intraoperatif hidrojen peroksit irrigasyonunun pediatrik adenoidektomide operasyon süresi ve hemostaz üzerine klinik etkisini inceledik.

 

Yöntemler: Bu çalışma adenoidektomi operasyonu geçiren pediatrik hastalarda hidrojen peroksitin hemostaz üzerine etkisini inceleyen ileriye dönük, randomize, çift kör çalışmadır. Hasta, doktor ve çalışma hemşiresi hangi cerrahi teknik kullanıldığını bilmemektedirler.

 

Bulgular: Bu çalışmada ortalama yaş 5.46±1.19 (56 erkek ve 61 kız) olan ardışık 117 pediatrik hasta incelendi. Hidrojen peroksit grubunda 58 hasta (ortanca yaş 6 yıl, ortalama yaş 5.62±1.28 yıl) ve kontrol grubunda 59 hasta (ortanca yaş 5 yıl, ortalama yaş 5.31±1.07 yıl) vardı. İki grup arasında yaş (p=0.151), cinsiyet (p=0.646) ve adenoid büyüklüğü (p=0.7679 açısından belirgin farklılık yoktu. Buna karşın iki grup arasında operasyon ve kanama süreleri açısından istatistiksel olarak belirgin farklılık vardı (her ikisi için p<0.001). Ortalama operasyon süresi hidrojen peroksit grubunda 8.67±0.48 dakika, kontrol grubunda 12.30±0.69 dakika idi. Ortalama hemostaz süresi hidrojen peroksit grubunda 3.67±0.27 dakika, kontrol grubunda 5.73±0.31 dakika idi.

 

Sonuç: Adenoidektomide, hidrojen peroksit  intraoperatif kan kaybını azaltmak ve ekonomik yararından ötürü efektif olarak kullanılabilir.

 

Cite this article as: Altun H, Hancı D, Kumral TL, Uyar Y. The Hemostatic Efficacy of Hydrogen Peroxide Irrigation to Control Intraoperative Bleeding in Adenoidectomy. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 193-8.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019