ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Rinolit Olgularının Özellikleri ve Sık Görüldüğü Alanlar
1 Department of Otorhinolaryngology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 154-157
DOI: 10.5152/tao.2016.1773
Anahtar Kelimeler: Rinolit, nazal kavite, yabancı cisim, tanı
Özet

Amaç: Rinolit tüm yaş gruplarını etkileyen ve burunda mineralize yabancı cisim olarak tanımlanan nadir bir antitedir. Çalışmanın amacı, bu geniş olgu serisinde rinolitin yaş, cinsiyet, lokalizasyon, taraf ve öne çıkan semptomlarını değerlendirerek olası risk gruplarını ve lezyonun karakteristik özelliklerini belirlemektir.

 

Yöntemler: Bu geriye dönük çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs 2011-Ocak 2015 tarihleri arasında rinolit tanısıyla opere edilen 28 hastayı içermektedir. Hastaların yaş, cinsiyet, semptomlarının süresi, lezyon tarafı ve eşlik eden patolojileri içeren tüm verileri kaydedildi.

 

Bulgular: Rinolitiazis tanısı alan, ortalama yaşı 26.2±16.6 (5-62 yıl) olan 18’i kadın, 10’u erkek toplam 28 hasta değerlendirildi. En sık yakınmalar nazal obstrüksiyon (%71.4) ve nazal akıntı (%64.3) idi. Hastaların 24'ünde rinolit sağ, dördünde sol nazal kavitede yerleşimli idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Rinolite eşlik eden nazal septum deviasyonu (n=6), nazal polipozis (n=2), konka bülloza (n=2) ve adenoid vejetasyon (n=1) olmak üzere 11 ek patoloji mevcuttu. Yerleşim yeri 21 (%75) hastada alt konka ve nazal septum arasındaki nazal taban bölgesiydi.

 

Sonuç: Genç bir erişkinde kötü kokulu pürülan akıntının eşlik ettiği tek taraflı sağ burun tıkanıklığı saptanmışsa ve nazal muayenede burun tabanına yerleşik bir kitle izlenmişse, ayrıcı tanıda rinolit kuvvetle düşünülmelidir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018