ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 5-10)
DOI: 10.5152/tao.2011.02
Larengeal hamartom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2011.23
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Intramasseter hemanjiom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 46-49)
DOI: 10.5152/tao.2012.14
Sfenokoanal polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 105-107)
DOI: 10.2399/tao.05.069
Maksiller Sinüsteki Yabanc› Cismin Endoskopik Yöntemle Çıkarılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 157-160)
Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan larengeal paraganglioma:
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 37-41)
Multipl Simetrik Lipomatozis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 48-54)
Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatiod Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 229-235)
Rinoskleroma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 188-192)
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 93-97)
Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 36-41)
Larengeal Tüberküloz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 286-291)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
Endoskopik Cerrahi Sonras› Toksik fiok Sendromu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 305-307)
Sfenoid sinüs ön duvarından köken alan Schneiderian papillom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 99-102)
Larenks kondrosarkomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 48-52)
İnferior Larengeal Sinirin Nadir Bir Varyasyonu: Nonrekürren Larengeal Sinir
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 32-34)
DOI: 10.5152/tao.2014.241
Retrofarengeal Bölgenin Nadir Görülen Tümörü: Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 77-79)
DOI: 10.5152/tao.2015.969
Primer Sinonazal Tüberküloz: Tanısal Bir Güçlük
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 117-121)
DOI: 10.5152/tao.2018.3191
Supraglottik kitle şeklinde bulgu veren larengeal herpes
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 115-119)
DOI: 10.2399/tao.08.008
Epiglot piyojenik granüloma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 41-44)
DOI: 10.2399/tao.05.046
Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 72-74)
DOI: 10.2399/tao.09.004
Kronik Öksürükle Görülen Larengeal Paraganglioma: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 233-236)
DOI: 10.5152/tao.2018.3625
İzole Larengotrakeal Stenoz ile Bulgu Veren Üç Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 77-82)
DOI: 10.5152/tao.2017.2236
Larenks Schwannomu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 90-92)
DOI: 10.2399/tao.07.018
Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 179-182)
DOI: 10.2399/tao.08.010
Nazal septum kaynaklı inverted papilloma: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 138-142)
DOI: 10.2399/tao.05.074
Nazofarenksin ekstramedüller plazmasitomu: transnazal endoskopik iki-el yaklaşımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 45-48)
DOI: 10.2399/tao.06.022
Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 89-93)
DOI: 10.2399/tao.09.019
Nadir Görülen Bir Olgu Olarak Bilateral Nazolabial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 79-81)
DOI: 10.5152/tao.2016.1356
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 136-138)
DOI: 10.5152/tao.2015.839
Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 112-114)
DOI: 10.5152/tao.2014.0458
Larenksin atipik karsinoid tümörü: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 48-52)
DOI: 10.2399/tao.08.011
Kronik Otitis Media’nın Nadir Komplikasyonu: Serebellar Apse
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-143)
DOI: 10.5152/tao.2017.2281
Servikal kist içerisindeki papiller karsinom: primer tümör mü, metastaz mı?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 117-121)
DOI: 10.2399/tao.07.007
Konjenital servikal teratomlar: klinik yaklaşım
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 122-125)
DOI: 10.2399/tao.06.014
Lingual Osseöz Koristom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 86-88)
DOI: 10.5152/tao.2016.1448
Rekürren Submandibüler Gland Pleomorfik Adenomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 43-46)
DOI: 10.5152/tao.2016.1281
Derleme
Orta Kulak Mikrocerrahisinde Değer Taş›yan Pratik Özellikler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 125-136)
Adenotonsiller Cerrahide Prion-benzeri Proteinlerin Bulaflma Riski: ‘‹atrojenik’ Varyant Creutzfeldt-Jacob Hastal›¤› (vCJD)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 95-99)
Larenks Transplantasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 128-132)
DOI: 10.5152/tao.2015.999
Ménière Hastalığı Tanısında Kullanılan Testlerin Güvenilirlik ve Geçerliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 124-130)
DOI: 10.5152/tao.2016.1697
Larinks Kanserinde Minimal İnvaziv Girişimler: Transoral Endoskopik Lazer ve Transoral Robotik Cerrahi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 34-37)
DOI: 10.5152/tao.2017.1930
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
Erişkinlerde Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Olmayan Epiglottit Sebepleri, 24 Hastanın Gözden Geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 10-14)
DOI: 10.5152/tao.2015.718
Transoral Lazer Larenjektomide Donuk Kesit Patolojinin Güvenilirliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 51-54)
DOI: 10.5152/tao.2015.1023
Sinonazal Cerrahide Farklı ıntravenöz Sedasyon Teknikleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 25-30)
Endoskopik sinüs cerrahisinde başarısızlık nedenleri - Anatomik belirleyiciler ve bilgisayarl› tomografi yard›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 23-29)
Larenks Kanserlerinde Tümör Yayılılımının Rijit Endoskoplarla De¤erlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 185-188)
Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tan› Do¤ruluklar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 189-195)
Endonazal Cerrahi Sonras› Nazal Kavite Bak›m›nda Rhinomer® Force 3 ile Serum Fizyolojik Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 87-91)
Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisinde Mikrodebrider ve Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 110-114)
Orta Kafa Çukuru Yaklaşım›nda Önemli Bir Landmark: Eminentia Arcuata
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 9-12)
Fasial Sinirin Sürekli Uyar›ml› Monitörizasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 251-254)
Larengeal kanser tedavisinde total larenjektomi beraberinde tiroidektomi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 25-28)
Yüzde Oluşan Defektlerin Onar›m›nda Submental Myokutan Ada Flebi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 187-193)
Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 89-95)
Vokal Kord Lezyonlar›nda ‹ntrakordal Hidrodiseksiyon Tekniği ve Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 75-79)
Aç›k Rinoplasti Tekniği ile Nazal Septal Perforasyon Onar›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 82-87)
Multipl simetrik lipomatozis, servikal lipom, cerrahi eksizyon.
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 204-209)
Nazofaringeal anjiyofibrom, patuloz tuba östaki, pediatrik nazal septum deviyasyonu, kapalı teknik rinoplasti, koanal atrezi, submandibular kitleler ve kronik siyaloadenit: Sinüs cerrahisi dışı endoskop yardımlı cerrahiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 66-73)
DOI: 10.5152/tao.2012.20
Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 41-45)
DOI: 10.5152/tao.2012.13
Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 21-25)
DOI: 10.5152/toa.2012.07
Larenks Kanserinde GLUT1, HIF1α ve TBX21 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 70-74)
DOI: 10.5152/tao.2018.3177
Dil ve Ağız Tabanı Defekt Onarımında Kullanışlı Bir Seçenek, İnfrahyoid Flep: Olgu Serisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 85-88)
DOI: 10.5152/tao.2018.3114
Nazal Septum Deviasyonu, Orta Kulak Ventilasyonu ve Eustachi Tüp Fonksiyonlarını Etkiler mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 102-105)
DOI: 10.5152/tao.2018.2671
Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulak: Akustik refleks değişiklikleri ile değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 58-62)
DOI: 10.2399/tao.04.049
Türk toplumunda orta kulak cerrahisi sırasında inkudostapedial eklemin direkt görülme oranı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 107-110)
DOI: 10.2399/tao.07.037
Kepçe kulak deformitesinde cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 117-122)
DOI: 10.2399/tao.08.034
Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 15-20)
DOI: 10.2399/tao.08.003
Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 10-14)
DOI: 10.5152/tao.2013.03
Frontal Sinüs Osteomu Nedeni ile Opere Ettiğimiz Hastaların Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 144-149)
DOI: 10.5152/tao.2015.1149
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Maksillofasiyal Fraktürlerin Geriye Dönük Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 5-9)
DOI: 10.5152/tao.2016.1501
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 10-16)
DOI: 10.5152/tao.2017.2212
Larengofarenjektomi Sonrası Pektoralis Major Myokutan Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 58-62)
DOI: 10.5152/tao.2016.1603
Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 21-28)
DOI: 10.2399/tao.08.022
Horlamada burun cerrahisinin etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 97-102)
DOI: 10.2399/tao.10.028
Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklaşımlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 83-89)
DOI: 10.2399/tao.08.012
Submandibüler Bez Cerrahisi: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 16-20)
DOI: 10.5152/tao.2016.1467
Parotisin Reküren Pleomorfik Adenomları: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 112-117)
DOI: 10.5152/tao.2016.1802
Rinolit Olgularının Özellikleri ve Sık Görüldüğü Alanlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 154-157)
DOI: 10.5152/tao.2016.1773
Tam Kat Deri Grefti Rekonstrüksiyonunda Bohça Pansuman Yerine Boydan Boya Matris Sütür Uygulaması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 119-124)
DOI: 10.5152/tao.2017.2285
Şikayetleri Olan Hastalarda Ağır Uyku Apnesinin Öngörülmesi: Nabız Oksimetresi ve Vücut Kitle İndeksi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 149-154)
DOI: 10.5152/tao.2018.2928
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30)
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Süperfisyel Muskuloaponörotik Sistem Flebinin Süperfisyel Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu Gelişimi ve Kozmetik Sonuçlara Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 158-164)
DOI: 10.5152/tao.2016.1987
Kliniğimizde Uygulanan Açık Parsiyel Horizontal Larenjektomilerin Avrupa Larengoloji Derneği’nin Yeni Sınıflamasına Göre Yeniden Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 69-73)
DOI: 10.5152/tao.2016.1705
Alt Konka Hipertrofisinde Mikrodebrider ve Radyofrekans Termal Ablasyon Yöntemiyle Yapılan Türbinoplastinin Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Klinik Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 118-123)
DOI: 10.5152/tao.2016.1747
Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin Yüz Plastik ve Burun Cerrahisindeki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 129-135)
DOI: 10.5152/tao.2017.2580
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunun Tedavisinde Ekspansiyon Sfinkter Faringoplastinin Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 206-209)
DOI: 10.5152/tao.2018.3665
Baş ve Boyun Bölgesine Atipik Metastazlar: 11 Hastanın Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 210-216)
DOI: 10.5152/tao.2018.3633
Görüş
Tiroid cerrahisini kimler yapmalı veya yapmamalı ?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 9-25)
DOI: 10.2399/tao.06.038
Transoral supraglottik larenjektomiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 224-227)
DOI: 10.2399/tao.06.030
Fasiyal sinir schwannomları tedavi ve fasiyal fonksiyon sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 26-32)
DOI: 10.2399/tao.05.071
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019